گواهی آزمون EC برای جداکننده مغناطیسی دائم

1. پرونده فنی شامل کلیه اطلاعات مربوطه می باشد.

2- با تأیید صحت آزمایش آزمایش های مناسب.

2.1. استانداردها و معیارهای انتقال یافته به درستی اعمال شده اند.

2.2. نمونه ای که نشان دهنده تولید سریال آن است ، مطابق با الزامات اساسی بهداشت و ایمنی دستورالعمل 2006/42 / EC ، اصلاح شده است.

2.3 پرونده فنی شامل کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درج مدلهای ذکر شده در پیوست ضمیمه این گواهی نامه است.

2.4 انطباق با EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 مطابق دستورالعمل ولتاژ کم 2014/35 / EU است.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی